gototopgototop
Get Adobe Flash player

หัวเรื่อง การนมัสการเป็นความสัมพันธ์ที่หวานซึ้ง ระหว่างเรากับพระเจ้า

พระธรรม สดุดี 104:33-34, 36:7-9

33ข้ามีชีวิตอยู่ตราบใด  ข้าจะร้องเพลงถวายพระเจ้า    ขณะข้ายังเป็นอยู่  ข้าจะร้องเพลงสดุดีถวายพระเจ้าของข้า    34ขอการภาวนาของข้าเป็นสิ่งที่พอพระทัย    ข้าเปรมปรีดิ์ในพระเจ้า

7ข้าแต่พระเจ้า  ความรักมั่นคงของพระองค์ประเสริฐสักเท่าใด    ลูกหลานของมนุษย์เข้าลี้ภัยอยู่ใต้ร่มปีกของพระองค์    8เขาอิ่มด้วยความอุดมสมบูรณ์   แห่งพระนิเวศของพระองค์    และพระองค์ประทานให้เขาดื่มจาก    แม่น้ำแห่งความสุขเกษมของพระองค์ 

คำนำ ดูภาพประกอบเกี่ยวกับการนมัสการ

คำถาม ทำไมการนมัสการจึงเป็นความสัมพันธ์ที่หวานซึ้งระหว่างเรากับพระเจ้า ?

  1. เพราะเราได้อยู่ต่อหน้าพระเจ้า สนทนากับพระเจ้า แบบหน้าต่อหน้า (ปฐก 3:8-10, 1 ซมอ 1:10-11)

8เวลา​เย็น​วัน​นั้น เขา​ทั้ง​สอง​ได้​ยิน​เสียง​พระ​ยาห์‍เวห์​พระเจ้า​เสด็จ​ดำเนิน​อยู่​ใน​สวน ชาย​นั้น​กับ​ภรรยา​ของ​เขา​ก็​ซ่อน​ตัว​อยู่​ใน​หมู่​ต้นไม้​กลาง​สวน ให้​พ้น​จาก​พระพักตร์​พระ​ยาห์‍เวห์​พระเจ้า 9พระ​ยาห์เวห์​พระเจ้า​ทรง​เรียก​ชาย​นั้น​และ​ตรัส​ถาม​เขา​ว่า "เจ้า​อยู่​ที่​ไหน?" 10ชาย​นั้น​ทูล​ว่า "ข้า​พระองค์​ได้ยิน​พระ​สุรเสียง​ของ​พระองค์​ใน​สวน​ก็​กลัว เพราะ​ข้า​พระองค์​เปลือย​กายอยู่ จึง​ได้​ซ่อน​ตัว​เสีย"

  1. เพราะเรามีเสรีภาพที่จะแสดงความรู้สึกออกมาอย่างเปิดเผย ไม่มีอะไรปิดกั้น (1 พศด 15:28-29)

28ดังนี้แหละคนอิสราเอลทั้งปวง ได้นำหีบพันธสัญญาของพระเจ้าขึ้นมาด้วยเสียงโห่ร้อง   เสียงเป่าเขา  เสียงแตร  และฉาบ   และทำเพลงเสียงดังด้วยพิณใหญ่และพิณเขาคู่    29และเมื่อหีบพันธสัญญาของพระเจ้ามาถึงนครดาวิดแล้ว   มีคาลราชธิดาของซาอูลแลดูตามช่องพระแกล   เห็นกษัตริย์ดาวิดทรงเต้นรำและทรงร่าเริงอยู่   พระนางก็มีใจดูหมิ่นพระองค์

  1. เพราะเราได้ชื่นชม สัมผัสถึงความงดงาม พระเกียรติ พระสิริ ของพระเจ้า (สดด 27:4)

4ข้าพเจ้าทูลขอสิ่งหนึ่งจากพระเจ้า    ซึ่งข้าพเจ้าจะเสาะแสวงหาเสมอ    คือที่ข้าพเจ้าจะได้อยู่ในพระนิเวศของพระเจ้า    ตลอดวันเวลาชั่วชีวิตของข้าพเจ้า    เพื่อจะดูความงามของพระเจ้า    และเพื่อจะพินิจพิจารณาอยู่ในพระวิหารของพระองค์

 

  1. เพราะเราได้พักสงบต่อพระพักตร์พระเจ้าทั้งร่างกายและจิตวิญญาณ  (อพย 20:8-11)

8“จงระลึกถึงวันสะบาโตถือเป็นวันบริสุทธิ์ 9จงทำการงานทั้งสิ้นของเจ้าหกวัน 10แต่วันที่เจ็ดนั้นเป็นสะบาโตของพระเจ้าของเจ้า   ในวันนั้นอย่ากระทำการงาน ใดๆไม่ว่าเจ้าเอง   หรือบุตรชายบุตรหญิงของเจ้า   หรือทาสทาสีของเจ้า   หรือสัตว์ใช้งานของเจ้า   หรือแขกที่อาศัยอยู่ในประตูเมืองของเจ้า 11เพราะในหกวันพระเจ้าทรงสร้างฟ้าและแผ่นดิน   ทะเล   และสรรพสิ่งซึ่งมีอยู่ในที่เหล่านั้น   แต่ในวันที่เจ็ดทรงพัก   เพราะฉะนั้นพระเจ้าทรงอวยพระพรวันสะบาโต   และทรงตั้งวันนั้นไว้เป็นวันบริสุทธิ์

  1. เพราะเป็นเวลาที่พระเจ้าจะตรัสกับเราถึงน้ำพระทัยของพระองค์  (ปญจ 5:1, โยชูวา 3:9)

1เจ้าจงระวังเท้าของเจ้า  เมื่อเจ้าไปยังพระนิเวศของพระเจ้า   เพราะการเข้าใกล้ชิดเพื่อจะฟังก็ดีกว่าคนเขลาถวาย สักการบูชา   ด้วยว่าเขาไม่รู้ว่าตนกำลังทำชั่ว

และโยชูวากล่าวแก่คนอิสราเอลว่า   “จงมาที่นี่เถิด   และฟังพระดำรัสของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน”

  1. เพราะเราได้รับพระคุณความรักของพระเจ้าอย่างเปี่ยมล้น (สดด 36:7-8)

7ข้าแต่พระเจ้า  ความรักมั่นคงของพระองค์ประเสริฐสักเท่าใด    ลูกหลานของมนุษย์เข้าลี้ภัยอยู่ใต้ร่มปีกของพระองค์    8เขาอิ่มด้วยความอุดมสมบูรณ์   แห่งพระนิเวศของพระองค์    และพระองค์ประทานให้เขาดื่มจาก    แม่น้ำแห่งความสุขเกษมของพระองค์

  1. เพราะพระเจ้าทรงประสงค์ให้ลูกของพระองค์มีความสัมพันธ์ที่หวานซึ้งกับพระองค์ (ยก 4:8)

8ท่านทั้งหลายจงเข้าใกล้พระเจ้า   และพระองค์จะเสด็จมาใกล้ท่าน   คนบาปทั้งหลายเอ๋ย   จงชำระมือให้สะอาด   และคนสองใจ   จงชำระใจของตนให้บริสุทธิ์

สรุป

พ่อแม่อยากให้ลูกมีความสัมพันธ์ที่หวานซึ้งกับพ่อแม่ทุกวัน ลูกบางคนก็ไม่ค่อยแสดงออก  ผู้ที่รักพระเจ้า จะรักในการนมัสการ จะมีชีวิตแห่งการนมัสการ และจะทำทุกอย่างเพื่อความสัมพันธ์ที่หวานซึ้งกับพระเจ้าพระบิดาของเรา