gototopgototop
Get Adobe Flash player

คำเทศนาเปิดภาคเรียนที่ 1/2013 วันพุธที่ 22 / 05 / 2013

โดย ศาสนาจารย์ สมชาย   ภักดีไพโรจน์

ข้อพระธรรม 1 โครินธื 4:1-4, วิวรณ์ 2:4

หัวเรื่อง:สัตย์ซื่อจนวันตาย

1. ความสัตย์:ซื่อของเปาโล

  • ต่อพระเจ้า
  • ต่อข่าวประเสริฐ 2 คร 2:17

2. อะไรคือความสัตย์ซื่อ

  • ต้องใช้เวลาเป็นตัวชี้วัด
  • ต้องใช้ชีวิตเป็นตัววัด

3. ควาสัตย์ซื่อเป็นเงื่อนไขของพระพร  มธ 24:45 ลก 22:41

4. สิ่งที่ทำให้เราสัตย์ซื่อจนวันตายคือ

  • ยน 6:66-71   รู้ว่าพระเยซูเท่านนั้นให้เรามีชีวิตนิรันดร์
  • กจ 26    ตัวอย่างเปาโล ชัดเจนต่อหน้าที่ที่พระเจ้าเรียก มอบหมายให้ทำ 1 คร 9:16-17
  • 2 ทธ 1:12, ฟป 3:13-14 2 ทธ 4:6-8 ต้องรู้ว่าการรับใช้เป็นการทรงเรียกไม่ใช่ความบังเอิน

สรุป

คนที่พระเจ้าทรงเรียก เป็นสิทธิและหน้าที่พิเศษ แต่หากละทิ้งไม่สัตย์ซื่อต่อการรับใช้จนวันตาย ชีวิตจะขาดพระพรในโลกนี้อย่างแน่นอน

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2019 เวลา 07:16 น.)