gototopgototop
Get Adobe Flash player
ดัชนีบทความ
เครื่องมือสร้างคริสตจักรให้เข้มแข็ง造就教會強而有力的工具
ประการที่สาม
ทุกหน้า


โดย... อ.เอนกชัย   พรมสวัสดิ์


ข้อพระธรรม มัทธิว 16:13-20

หัวเรื่อง เครื่องมือสร้างคริสตจักรให้เข้มแข็ง

คำนำ

นับว่าเข้าสู่เดือนที่ 7 แล้วของการสร้างอาคารโบสถ์ เพื่อใช้เป็นสถานนมัสการพระเจ้า ของคริสตจักร กว่าโบสถ์จะ  ออกมาเป็นรูปเป็นร่าง และกว่าจะสร้างเสร็จยังต้องใช้เวลา ต้องใช้อุปกรณ์และเครื่องมือหลายอย่าง เพื่อใช้ในการสร้างโบสถ์ให้สำเร็จ และมีความสวยงามแข็งแรง

การสร้างโบสถ์ต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์หลายอย่างในการสร้างฉันใด คริสตจักรก็จำเป็นต้องมีเครื่องมือเพื่อสร้างคริสตจักรให้เข้มแข็งและมีสง่าราศีฉันนั้น  คำว่าคริสตจักรเป็นคำที่มีความสำคัญมากในพระคัมภีร์ใหม่ และสำหรับคริสเตียนทุกยุคทุกสมัย

 

 

1. ความหมายของคำว่าคริสตจักร

1.1.    สิ่งที่ไม่ใช่คริสตจักร

คริสตจักรไม่ใช่ตัวอาคาร หรือสถานที่ ไม่ใช่สโมสร ไม่ใช่ที่พบปะสังสรรค์กัน    เมื่อพระเยซูตรัสว่า “เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้”  ไม่ได้หมายความว่าพระองค์จะสร้างอาคารโบสถ์

1.2.    รากศัพท์ภาษากรีก

มาจากคำว่า “เอเคลเซีย” หมายถึงกลุ่มคนซึ่งพระเจ้าได้ทรงเรียกให้มาเฝ้าพระองค์  เพื่อฟังและปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจ้า

1.3.    ราศัพท์ภาษาฮีบรู

มาจากคำว่า “คาฮาล” หมายถึง เรียกร้องรวบรวม  หรือการประชุมของอิสราแอล ในความหมายว่า “คนของพระเจ้าได้รับการทรงเรียกโดยพระเจ้า ให้มาฟังและปรนนิบัติพระเจ้า

1.4.    ดังนั้น เมื่อพระเยซูตรัสว่า “เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้”  จึงหมายความว่า พระองค์ทรงเรียกคนที่ยอมรับว่า พระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่  เราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่จึงเป็นคริสตจักรของพระเจ้า ที่มีชัยชนะต่อโลกแล้ว

2. ลักษณะของคริสตจักร

ในพระคัมภีร์ใหม่ใช้คำว่าคริสตจักร ในลักษณะต่างๆ กัน 3 อย่างด้วยกันคือ ...

2.1.    คริสตจักรสากล  หมายถึงคริสเตียนทั่วโลก

2.1.1. 1 โครินธ์ 12:28 พระเจ้าทรงตั้งบางคนไว้ในคริสตจักร,

2.1.2. ฟีลิปปี 3:6 ในด้านความกระตือรือร้นก็ได้ข่มเหงคริสตจักร

2.2.    คริสตจักรท้องถิ่น  หมายถึง คริสเตียนในแต่ละท้องถิ่น เช่น คริสตจักรพระคุณเชียงราย  คริสตจักรพระคุณหนองผักหนาม   คริสตจักรพระคุณห้วยขม  คริสตจักรพระคุณห้วยทรายขาว เป็นต้น

2.2.1. โรม 16:1 ข้าพเจ้าขอฝากน้องสาวของเราไว้กับพวกท่าน คือเฟบีผู้เป็นมัคนายิกาในคริสตจักรเคนเครีย

2.2.2. 1 โครินธ์ 1:2  เรียน คริสตจักรของพระเจ้า ที่เมืองโครินธ์

2.2.3. กาลาเทีย 1:2  เรียน คริสตจักรทั้งหลายแห่งแคว้นกาลาเทีย

2.3.    การชุมนุมกันของผู้เชื่อ ณ ที่ใดก็ตาม เป็นการพบปะกันเพื่อนมัสการพระเจ้า  ปัจจุบันนี้มักจะเรียกกันว่า กลุ่มเซลล์  หรือคริสตจักรเซลล์  หรือคริสตจักรตามบ้าน หรือสถานที่ใดสถานที่หนึ่งก็ได้ที่มีการรวมตัวกันและนมัสการพระเจ้า


3. เครื่องมือสร้างคริสตจักรให้เข้มแข็ง

 

3.1.    การเป็นกายเดียวกัน  โรม 12:5 เราผู้เป็นหลายคนยังเป็นกายเดียวใน พระคริสต์และเป็นอวัยวะแก่กันและกันอย่างนั้น เป็นการตระหนักว่าเรามีหน้าที่รับผิดชอบร่างกายนี้ หรือคริสตจักรนี้ร่วมกัน  เราแยกจากกันหรือละทิ้งกันและกันไม่ได้

3.2.    การรักกันฉันพี่น้อง  โรม 12:10 จงรักกันฉันพี่น้อง หมายถึงการเสียสละ การแบ่งปัน การร่วมทุกข์ร่วมสุข เห็นอกเห็นใจพี่น้องในคริสตจักร เป็นความสัมพันธ์ระดับที่ลึกซึ้ง  ผู้พันกันอย่างแน่นแฟ้น

3.3.    การให้เกียรติแก่กันและกัน  โรม 12:10 ส่วนการที่ให้เกียรติแก่กันและกันนั้น   จงถือว่าผู้อื่นดีกว่าตัว เป็นท่าทีภายในจิตใจที่แสดงออกต่อคนอื่น โดยถือว่าคนอื่นดีกว่าตน แต่ตราบใดก็ตามที่เราคิดว่า “ฉันเท่านั้นที่ดีพร้อม คนอื่นบกพร่อง” การให้เกียรติกันและกันก็จะไม่เกิดขึ้นเลย

3.4.    การเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน  โรม 15:5 ขอพระเจ้าแห่งความเพียรและความชูใจ   ทรงโปรดช่วยให้ท่านมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันตามอย่างพระเยซูคริสต์ 6 หมายถึงการให้ความร่วมมือกันในการรับใช้ มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน  ร่วมในพันธกิจด้วยกัน หล่อหลอมรวมกำลังกายใจ  กำลังปัญญาเข้าด้วยกัน ทำใหเกิดพลังร่วม

3.5.    การยอมรับกันและกัน  โรม 15:7  เหตุฉะนั้นจงต้อนรับกันและกัน   เช่นเดียวกับที่พระคริสต์ได้ทรงต้อนรับท่าน   เพื่อพระเกียรติของพระเจ้า กรุงโรมเป็นคริสตจักรที่มีคนหลากหลายเชื้อชาติ วัฒนธรรม ความหลากหลายในความแตกต่าง  การยอมรับกันและกันในพระเยซูคริสต์ จะทำให้คริสตจักรมีความเมแข็ง  เพราะพระเยซูคริสต์ทรงยอมรับเราทั้งหลาย  ในแผ่นดินของพระเจ้าจะมีคนทุกเชื้อชาติ ทุกภาษา ทุกเผ่าพันธุ์

3.6.    การเตือนสติกันและกัน  โรม 15:14-15 พี่น้องทั้งหลาย   ข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่า   ท่านบริบูรณ์ด้วยความดี   และพร้อมด้วยความรู้ทุกอย่าง   สามารถจะเตือนสติกันและกันได้ 15แต่การที่ข้าพเจ้ากล้าเขียนบางเรื่องถึงท่าน   เพื่อเตือนความจำของท่าน   ก็เพราะเหตุของประทานแห่งพระคุณของพระเจ้า   ที่ได้ประทานแก่ข้าพเจ้า หมายถึง การแสดงความห่วงใยกันและกันด้วยความรัก การเตือน จะช่วยให้เราดำเนินชีวิตในความบริสุทธิ์

3.7.    การต้อนรับกันและกัน  โรม 16:16  จงต้อนรับกันด้วยธรรมเนียมจุบอันบริสุทธิ์   บรรดาคริสตจักรของพระคริสต์ขอฝากความคิดถึงมายังท่านทั้งหลายด้วย หมายถึงแง่มุมของการทักทายปราศรัยกันด้วยไมตรี ด้วยความจริงใจ

3.8.    การรับใช้กันและกัน  กาลาเทีย 5:13-15 13ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย   ที่ทรงเรียกท่านก็เพื่อให้มีเสรีภาพ   อย่าเอาเสรีภาพของท่านเป็นช่องทางที่จะปล่อยตัวไปตามเนื้อหนัง   แต่จงรับใช้กันและกันด้วยความรักเถิด 14เพราะว่าธรรมบัญญัติทั้งสิ้นนั้นสรุปได้เป็นคำเดียว   คือว่า   จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง 15แต่ถ้าท่านกัดและกินเนื้อกันและกัน   จงระวังให้ดี   เกรงว่าจะย่อยยับไปตามๆกัน คือการปรนนิบัติที่มีแรงจูงใจมาจากความรัก  พระเจ้าประทานเสรีภาพเพื่อให้เรารับใช้กันและกัน   พี่น้องที่ทำหน้าที่ปฏิคมแต่ละอาทิตย์ จงภูมิใจที่ท่านได้ร่วมสร้างคริสตจักรของพระเจ้า

3.9.    การรับภาระของกันและกัน  กาลาเทีย 6:2 จงช่วยรับภาระของกันและกัน   ท่านจึงจะได้ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระคริสต์ หมายถึงการช่วยเหลือพี่น้อง  และเราต้องมีสายตาที่จะมองเห็นความต้องการของคนอื่น และให้การช่วยเหลือ  เพราะเราเป็นผู้ที่อยู่ฝ่ายวิญญาณ เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระคริสต์

3.10.การมีใจถ่อม ใจอ่อนสุภาพ อดทนอดกลั้นต่อกันด้วยความรัก  เอเฟซัส 4:2 คือจงมีใจถ่อมลงทุกอย่าง   และใจอ่อนสุภาพอดทนนาน   และอดกลั้นต่อกันและกัน

ด้วยความรัก หมายถึงให้เราสำแดงคุณลักษณะชีวิตของพระเยซูคริสต์ออกมา เพราะพระเจ้าทรงเรียกเราให้เป็นตัวแทนของพระองค์ในโลกนี้

1.11.การยอมฟังซึ่งกันและกัน   เอเฟซัส 5:21 จงยอมฟังกันและกันด้วยความเคารพในพระคริสต์ พระเยซูตรัสว่า  จงไวในการฟัง และช้าในการพูด ช้าในการโกรธ   พระเยซูทรงเป็นแบบอย่างแก่เราแล้ว ฟีลิปปี 2:8 และเมื่อทรงปรากฏพระองค์ในสภาพมนุษย์แล้ว   พระองค์ก็ทรงถ่อมพระองค์ลงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณา   กระทั่งความมรณาที่กางเขน

1.12.การหนุนใจกันและกันในพระคริสต์   1 เธสะโลนิกา 5:11 เหตุฉะนั้นจงหนุนใจกันและต่างคนต่างจงก่อกันขึ้น   ตามอย่างที่ท่านกำลังทำอยู่นั้น ในการดำเนินชีวิตย่อมเผชิญหลากหลายรสชาติของชีวิต การได้รับคำหนุนใจจากใครสักคน คำหนุนใจสักคำ จะช่วยให้เรามีกำลังเผชิญต่อไป  ฉะนั้นจงมองดูรอบๆ เพื่อจะได้พบคำหนุนใจ   ขณะเดียวกันจงมองไปรอบๆ เพื่อจะพบคนที่กำลังต้องการคำหนุนใจเป็นพิเศษ

สรุปและการนำไปใช้

คำว่าคริสตจักรเป็นคำที่มีความสำคัญมากในพระคัมภีร์ใหม่ และสำหรับคริสเตียนทุกยุคทุกสมัย  คริสตจักรจำเป็นต้องมีเครื่องมือเพื่อสร้างคริสตจักรให้เข้มแข็งและมีสง่าราศี

ดังนั้น เมื่อพระเยซูตรัสว่า “เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้”  จึงหมายความว่า พระองค์ทรงเรียกคนที่ยอมรับว่า พระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่  เราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่เป็นคริสตจักรของพระองค์ เราต้องช่วยกันสร้างกันและกันเพื่อเป็นคริสตจักรที่เข้มแข็งและมีสง่าราศี

ร้องเพลง   เราจะสร้างประชากร

เราจะสร้างประชากรเพื่อการสรรเสริญ             คริสตจักรที่ประกอบด้วยฤทธิ์เดช

ให้แพร่หลายทั่วแผ่นดินโดยพระวิญญาณ                         เพื่อพระเกียรติแห่พระนามบริสุทธิ์

ขอทรงสร้างเรา ให้มั่นคงเถิด                                                ให้เราร่วมอยู่ในพระบุตร

เป็นพระวิหารอันสง่างาม                                                     ของพระวิญญาณบริสุทธิ์

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2019 เวลา 07:15 น.)