gototopgototop
Get Adobe Flash player
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 อายุของโลก จักรวาล กับความต่างในพระคัมภีร์ Administrator 88
2 ในพระคัมภีร์ มีพระเจ้าที่เป็นพระบิดาและพระเจ้าพระมารดาด้วยหรือไม่ ข้อพระธรรม ปฐมกาล 1.26-27 Administrator 73
3 เครื่องมือวัดการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์” 1 โครินธ์ 13:10-11, ฟป 3:15-16 Administrator 80
4 เป็นคุณแม่ (พ่อ) ที่น่าสรรเสริญ Administrator 74
5 การนมัสการเป็นความสัมพันธ์ที่หวานซึ้ง ระหว่างเรากับพระเจ้า Administrator 74
6 การนมัสการที่พระเจ้าทรงพอพระทัยและได้รับพร อพยพ 20.22-26 Administrator 90
7 เราเป็นวิหารที่พระเจ้าทรงสถิต อพยพ 40:16-17,34-38 Administrator 66
8 เทศกาลถวายพืชผลแรก ข้อพระธรรม อพย 23.16,19, 3422,26, Administrator 57
9 จงเป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้า (ต่อ) พระธรรม อพยพ 20:18-21, ปญจ 12:13-14 Administrator 57
10 จงเป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้า พระธรรม อพยพ 20:18-21 Administrator 59
11 เราเป็นใครในสายพระเนตรพระเจ้า พระธรรม อพยพ 19.1-6 Administrator 51
12 จะร่วมรับใช้กับผู้นำคริสตจักรได้อย่างไร อพยพ 17.8-16 Administrator 54
13 พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับข้าพเจ้าจริง (หรือ?) ข้อพระธรรม อพยพ 16-17 Administrator 45
14 มาราห์ฝ่ายวิญญาณ อพยพ 15:22-27 Administrator 40
15 เราได้รับการไถ่เพื่อนมัสการพระเจ้า พระธรรม อพยพ 15:13,17-18 Administrator 46
16 ผ่านวิกฤติชีวิตเข้มแข็ง อพยพ 14.1-31 Administrator 45
17 เปลี่ยนทัศนคติที่ผิดต่อหัวเรื่อง: การนมัสการพระเจ้า พระธรรมเนียม 3.12, 4.23 Administrator 37
18 จงประพฤติตรงตามความจริงของข่าวประเสริฐ กาลาเทีย 2.:11 – 14 Administrator 1457
19 พระเจ้าที่เราเชื่อเป็นผู้ใด กิจการ 17:22-31 Administrator 1483
20 การนมัสการที่พระเจ้าทรงพอพระทัยและได้รับพร อพยพ 20.22-26 Administrator 1520
21 จงเป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้า (ต่อ) อพยพ 20:18-21, ปญจ 12:13-14 Administrator 1393
22 จงเป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้า อพยพ 20:18-21 Administrator 4598
23 เราเป็นใครในสายพระเนตรพระเจ้า อพยพ 19.1-6 Administrator 1596
24 จะร่วมรับใช้กับผู้นำคริสตจักรได้อย่างไร อพยพ 17.8-16 Administrator 1757
25 พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับข้าพเจ้าจริง (หรือ?) อพยพ 16-17 Administrator 1484
26 มาราห์ฝ่ายวิญญาณ อพยพ 15:22-27 Administrator 1674
27 เราได้รับการไถ่เพื่อนมัสการพระเจ้า อพยพ 15:13,17-18 Administrator 1393
28 ผ่านวิกฤติชีวิตเข้มแข็ง อพยพ 14.1-31 Administrator 1384
29 เปลี่ยนทัศนคติที่ผิดต่อการนมัสการพระเจ้า อพยพ 3.12, 4.23 Administrator 1254
30 เทศนา เรื่อง ความรัก ของประทานที่ใหญ่ที่สุด Administrator 5651
31 หนุ่มสาวจะรักษาทางของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร สดุดี 119:1-16 Administrator 2623
32 วัฒนธรรมการดำเนินชีวิต ของประชากรแห่งแผ่นดินของพระเจ้า Administrator 2487
33 หัวเรื่อง:สัตย์ซื่อจนวันตาย Administrator 2259
34 หัวเรื่อง : จงสนทนากับคนอื่นถึงเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า (2) Administrator 3029
35 หัวเรื่อง จงสนทนากับคนอื่นถึงเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า (1) Administrator 3536
36 คำเทศนา ความรับผิดชอบต่อคนในครอบครัวของพระเจ้า Administrator 6116
37 แก่นแท้แห่งคริสตศาสนา Administrator 2521
38 การถวายอย่างที่พระเยซูต้องการ照着主耶穌的需要來奉獻 Administrator 4240
39 ผู้ชอบธรรมของพระเจ้า神的義者 Administrator 3194
40 เครื่องมือสร้างคริสตจักรให้เข้มแข็ง造就教會強而有力的工具 Administrator 5040
41 คำเทศนาเรื่อง เปลี่ยนวิธีคิดชีวิตเปลี่ยน Administrator 4403