gototopgototop
Get Adobe Flash player
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 อายุของโลก จักรวาล กับความต่างในพระคัมภีร์ Administrator 338
2 ในพระคัมภีร์ มีพระเจ้าที่เป็นพระบิดาและพระเจ้าพระมารดาด้วยหรือไม่ ข้อพระธรรม ปฐมกาล 1.26-27 Administrator 263
3 เครื่องมือวัดการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์” 1 โครินธ์ 13:10-11, ฟป 3:15-16 Administrator 392
4 เป็นคุณแม่ (พ่อ) ที่น่าสรรเสริญ Administrator 260
5 การนมัสการเป็นความสัมพันธ์ที่หวานซึ้ง ระหว่างเรากับพระเจ้า Administrator 257
6 การนมัสการที่พระเจ้าทรงพอพระทัยและได้รับพร อพยพ 20.22-26 Administrator 322
7 เราเป็นวิหารที่พระเจ้าทรงสถิต อพยพ 40:16-17,34-38 Administrator 331
8 เทศกาลถวายพืชผลแรก ข้อพระธรรม อพย 23.16,19, 3422,26, Administrator 197
9 จงเป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้า (ต่อ) พระธรรม อพยพ 20:18-21, ปญจ 12:13-14 Administrator 214
10 จงเป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้า พระธรรม อพยพ 20:18-21 Administrator 231
11 เราเป็นใครในสายพระเนตรพระเจ้า พระธรรม อพยพ 19.1-6 Administrator 228
12 จะร่วมรับใช้กับผู้นำคริสตจักรได้อย่างไร อพยพ 17.8-16 Administrator 197
13 พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับข้าพเจ้าจริง (หรือ?) ข้อพระธรรม อพยพ 16-17 Administrator 190
14 มาราห์ฝ่ายวิญญาณ อพยพ 15:22-27 Administrator 217
15 เราได้รับการไถ่เพื่อนมัสการพระเจ้า พระธรรม อพยพ 15:13,17-18 Administrator 225
16 ผ่านวิกฤติชีวิตเข้มแข็ง อพยพ 14.1-31 Administrator 264
17 เปลี่ยนทัศนคติที่ผิดต่อหัวเรื่อง: การนมัสการพระเจ้า พระธรรมเนียม 3.12, 4.23 Administrator 179
18 จงประพฤติตรงตามความจริงของข่าวประเสริฐ กาลาเทีย 2.:11 – 14 Administrator 1761
19 พระเจ้าที่เราเชื่อเป็นผู้ใด กิจการ 17:22-31 Administrator 1775
20 การนมัสการที่พระเจ้าทรงพอพระทัยและได้รับพร อพยพ 20.22-26 Administrator 1789
21 จงเป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้า (ต่อ) อพยพ 20:18-21, ปญจ 12:13-14 Administrator 1578
22 จงเป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้า อพยพ 20:18-21 Administrator 5904
23 เราเป็นใครในสายพระเนตรพระเจ้า อพยพ 19.1-6 Administrator 1899
24 จะร่วมรับใช้กับผู้นำคริสตจักรได้อย่างไร อพยพ 17.8-16 Administrator 2004
25 พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับข้าพเจ้าจริง (หรือ?) อพยพ 16-17 Administrator 1725
26 มาราห์ฝ่ายวิญญาณ อพยพ 15:22-27 Administrator 2025
27 เราได้รับการไถ่เพื่อนมัสการพระเจ้า อพยพ 15:13,17-18 Administrator 1594
28 ผ่านวิกฤติชีวิตเข้มแข็ง อพยพ 14.1-31 Administrator 1597
29 เปลี่ยนทัศนคติที่ผิดต่อการนมัสการพระเจ้า อพยพ 3.12, 4.23 Administrator 1437
30 เทศนา เรื่อง ความรัก ของประทานที่ใหญ่ที่สุด Administrator 6307
31 หนุ่มสาวจะรักษาทางของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร สดุดี 119:1-16 Administrator 2902
32 วัฒนธรรมการดำเนินชีวิต ของประชากรแห่งแผ่นดินของพระเจ้า Administrator 2677
33 หัวเรื่อง:สัตย์ซื่อจนวันตาย Administrator 2459
34 หัวเรื่อง : จงสนทนากับคนอื่นถึงเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า (2) Administrator 3248
35 หัวเรื่อง จงสนทนากับคนอื่นถึงเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า (1) Administrator 3771
36 คำเทศนา ความรับผิดชอบต่อคนในครอบครัวของพระเจ้า Administrator 7017
37 แก่นแท้แห่งคริสตศาสนา Administrator 2759
38 การถวายอย่างที่พระเยซูต้องการ照着主耶穌的需要來奉獻 Administrator 4712
39 ผู้ชอบธรรมของพระเจ้า神的義者 Administrator 3534
40 เครื่องมือสร้างคริสตจักรให้เข้มแข็ง造就教會強而有力的工具 Administrator 5470
41 คำเทศนาเรื่อง เปลี่ยนวิธีคิดชีวิตเปลี่ยน Administrator 5791