gototopgototop
Get Adobe Flash player
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 อายุของโลก จักรวาล กับความต่างในพระคัมภีร์ Administrator 218
2 ในพระคัมภีร์ มีพระเจ้าที่เป็นพระบิดาและพระเจ้าพระมารดาด้วยหรือไม่ ข้อพระธรรม ปฐมกาล 1.26-27 Administrator 188
3 เครื่องมือวัดการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์” 1 โครินธ์ 13:10-11, ฟป 3:15-16 Administrator 239
4 เป็นคุณแม่ (พ่อ) ที่น่าสรรเสริญ Administrator 187
5 การนมัสการเป็นความสัมพันธ์ที่หวานซึ้ง ระหว่างเรากับพระเจ้า Administrator 182
6 การนมัสการที่พระเจ้าทรงพอพระทัยและได้รับพร อพยพ 20.22-26 Administrator 218
7 เราเป็นวิหารที่พระเจ้าทรงสถิต อพยพ 40:16-17,34-38 Administrator 197
8 เทศกาลถวายพืชผลแรก ข้อพระธรรม อพย 23.16,19, 3422,26, Administrator 145
9 จงเป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้า (ต่อ) พระธรรม อพยพ 20:18-21, ปญจ 12:13-14 Administrator 151
10 จงเป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้า พระธรรม อพยพ 20:18-21 Administrator 162
11 เราเป็นใครในสายพระเนตรพระเจ้า พระธรรม อพยพ 19.1-6 Administrator 157
12 จะร่วมรับใช้กับผู้นำคริสตจักรได้อย่างไร อพยพ 17.8-16 Administrator 147
13 พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับข้าพเจ้าจริง (หรือ?) ข้อพระธรรม อพยพ 16-17 Administrator 143
14 มาราห์ฝ่ายวิญญาณ อพยพ 15:22-27 Administrator 146
15 เราได้รับการไถ่เพื่อนมัสการพระเจ้า พระธรรม อพยพ 15:13,17-18 Administrator 159
16 ผ่านวิกฤติชีวิตเข้มแข็ง อพยพ 14.1-31 Administrator 149
17 เปลี่ยนทัศนคติที่ผิดต่อหัวเรื่อง: การนมัสการพระเจ้า พระธรรมเนียม 3.12, 4.23 Administrator 130
18 จงประพฤติตรงตามความจริงของข่าวประเสริฐ กาลาเทีย 2.:11 – 14 Administrator 1653
19 พระเจ้าที่เราเชื่อเป็นผู้ใด กิจการ 17:22-31 Administrator 1652
20 การนมัสการที่พระเจ้าทรงพอพระทัยและได้รับพร อพยพ 20.22-26 Administrator 1676
21 จงเป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้า (ต่อ) อพยพ 20:18-21, ปญจ 12:13-14 Administrator 1511
22 จงเป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้า อพยพ 20:18-21 Administrator 5409
23 เราเป็นใครในสายพระเนตรพระเจ้า อพยพ 19.1-6 Administrator 1788
24 จะร่วมรับใช้กับผู้นำคริสตจักรได้อย่างไร อพยพ 17.8-16 Administrator 1914
25 พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับข้าพเจ้าจริง (หรือ?) อพยพ 16-17 Administrator 1633
26 มาราห์ฝ่ายวิญญาณ อพยพ 15:22-27 Administrator 1883
27 เราได้รับการไถ่เพื่อนมัสการพระเจ้า อพยพ 15:13,17-18 Administrator 1525
28 ผ่านวิกฤติชีวิตเข้มแข็ง อพยพ 14.1-31 Administrator 1521
29 เปลี่ยนทัศนคติที่ผิดต่อการนมัสการพระเจ้า อพยพ 3.12, 4.23 Administrator 1372
30 เทศนา เรื่อง ความรัก ของประทานที่ใหญ่ที่สุด Administrator 5998
31 หนุ่มสาวจะรักษาทางของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร สดุดี 119:1-16 Administrator 2796
32 วัฒนธรรมการดำเนินชีวิต ของประชากรแห่งแผ่นดินของพระเจ้า Administrator 2608
33 หัวเรื่อง:สัตย์ซื่อจนวันตาย Administrator 2382
34 หัวเรื่อง : จงสนทนากับคนอื่นถึงเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า (2) Administrator 3171
35 หัวเรื่อง จงสนทนากับคนอื่นถึงเรื่องแผ่นดินของพระเจ้า (1) Administrator 3692
36 คำเทศนา ความรับผิดชอบต่อคนในครอบครัวของพระเจ้า Administrator 6666
37 แก่นแท้แห่งคริสตศาสนา Administrator 2659
38 การถวายอย่างที่พระเยซูต้องการ照着主耶穌的需要來奉獻 Administrator 4512
39 ผู้ชอบธรรมของพระเจ้า神的義者 Administrator 3383
40 เครื่องมือสร้างคริสตจักรให้เข้มแข็ง造就教會強而有力的工具 Administrator 5300
41 คำเทศนาเรื่อง เปลี่ยนวิธีคิดชีวิตเปลี่ยน Administrator 5110