gototopgototop
Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2014 พระคริสตธรรมหลิงเหลียงได้จัดให้มีพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ที่จบหลักสูตร รุ่นที่ 6 ปรการศึกษา 2014 ปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด 11 คน   ปริญญาตรี 6 ประกาศนียบัตรศาสนศาสตร์ 4 คน   ประกาศนียบัตรพันธกิจศาสตร 1 คน

 

 

 

 

 

บรรเลงดนตรี โดย... คุณ กิตติพล   ภักดีไพโรจน์

ขบวนคณาจารย์และผู้สำเร็จการศึกษา เข้าสู่พิธี

กล่าวต้อนรับ โดย ... ศจ.สมชาย  ภักดีไพโรจน์

อธิษฐานเปิด โดย ... ศจ.เอนกชัย   พรมสวัสดิ์

นมัสการพระเจ้า โดย ... ศจ.เอนกชัย   พรมสวัสดิ์  (แปลโดย... อ.วันทนี)

ที่ประชุมถวายเพลง   สรรเสริญแด่พระเจ้า"

 1. ข้าขอถวายเกียรติแด่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ พระองค์ได้ประทานพระบุตรเพื่อเป็นค่าไถ่  โดยยอม พลีพระชนม์ไถ่บาปเราที่กางเขน เพื่อให้เราทุกคนทุกชาติ หมดบาปหมดเวร

ร้องรับ สรรเสริญ  สรรเสริญ  แด่พระเจ้าด้วยยินดี สรรเสริญ  แด่พระเจ้า จงให้ชาวโลกยินดี

เชิญมาเฝ้าพระเจ้าโดยพระนามพระเยซู ถวายเกียรติพระองค์ผู้ทรงเมตตาเอ็นดู

 1. ความรอดอันสมบูรณ์เราได้เพราะโลหิตไถ่  ผู้ใดเชื่อพระสัญญาจะรับชีวิตใหม่ คนบาปจะเลวร้ายสักเท่าใดก็รอดได้ พระเยซูประทานความรอดแก่ผู้วางใจ

 

 1. พระองค์สอนถึงสิ่งใหญ่ซึ่งได้ทรงกระทำ ยินดีที่พระเยซูพระบุตรเป็นผู้นำ ประหลาดใจหนักหนาเมื่อเราเห็นพระเยซู เป็นผู้บริสุทธิ์ยิ่งใหญ่ซึ่งเราเฝ้าดู

 

ถวายเพลงพิเศษ โดย ... คณะนักศึกษาพระคริสตธรรมหลิงเหลียง

โดย ... ชมรมศิษย์เก่าพระคริสตธรรมหลิงเหลียง

ที่ประชุมถวายเพลง    จงรีบเข้าประจำการ”

 1. ผู้รับใช้ของพระเจ้าจงรีบเข้าประจำการ ดำเนินงานตามวิธีซึ่งพระคริสต์ได้ประทาน ทรงตักเตือนสั่งสอนชี้ให้เรามีกำลังขึ้น ปฏิบัติการใดใด จงทำไปด้วยใจชื่น

ร้องรับ จงทำงานแม้ลำบาก จงอุตส่าห์แม้ว่ายาก เราเฝ้าคอยและอ้อนวอน จนพระเยซูจะเสด็จมา

 1. ให้เราช่วยผู้อดอยากจิตใจอ่อนหิวกระหาย ให้เขาดื่มจากน้ำพุแห่งชีวิตอิ่มสบาย พระเยซูเป็นที่พึ่งถูกตรึงไว้เพราะความรัก เปิดทางรอดเป็นโอกาสให้คนบาปเห็นประจักษ์

 

 1. ให้ทุกคนรีบทำงานเพื่อต่อสู้ความชั่วร้าย อาณาจักรที่มืดมัวและความชั่วต้องทำลาย ให้เราร้องสรรเสริญนามพระเยซูคริสต์เจ้า เพราะพระองค์ได้ประทานความรอดบาปให้เปล่าๆ

 

อัญเชิญพระวจนะ   มัทธิว 5:14-16    โดย... อ.พรญา   อางี่

14 “ท่าน​ทั้ง​หลาย​เป็น​ความ​สว่าง​ของ​โลก นคร​ซึ่ง​อยู่​บน​ภูเขา​จะ​ปิดบัง​ไว้​ไม่ได้​ 15 เมื่อ​จุด​ตะเกียง​แล้ว ไม่​มี​ผู้ใด​เอา​ถัง​ครอบ​ไว้ ย่อม​ตั้ง​ไว้​บน​เชิง​ตะเกียง จะ​ได้​ส่อง​สว่าง​แก่​ทุก​คน​ที่​อยู่​ใน​เรือน​นั้น​ 16 ท่าน​ทั้ง​หลาย​ก็​เหมือนกับ​ตะเกียง จง​ส่อง​สว่าง​แก่​คน​ทั้ง​ปวง เพื่อ​ว่า​เมื่อ​เขา​ได้​เห็น​ความ​ดี​ที่​ท่าน​ทำ เขา​จะ​ได้​สรรเสริญ​พระ​บิดา​ของ​ท่าน ผู้​ทรง​อยู่​ใน​สวรรค์

ให้โอวาท และพิธีมอบปริญญาบัตร โดย.. ศจ. จาง หย่า เชียน

หัวข้อ: จงส่องสว่าง

รายนามผู้สำเร็จการศึกษารุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2013 มีดังต่อไปนี้

ระดับศาสนศาสตร์ตรี

 1. นาย พรชัย   ธีรมณีกุล
 2. นาย สือ   แซ่มัว
  1. นาย หย่อยพวง   กอละ
  2. นาย ประเสริฐ   จะดี
  3. นส. นิศาชล   ยูเบียะ
   1. นส. พุด   ทำมะวงศา

ระดับประกาศนียบัตรศาสนศาสตร์

1.  นาย ศักดิ์ชาย   ทะจี

2.  นาย หยาง จา ซวง

3.  นาย จง เสว เฉียง

4.  นส. นิ้ง   รังสี

ระดับประกาศนียบัตรพันธกิจศาสตร์

 1. นาย วุฒิชัย   รุจนาทร

มอบของขวัญแก่ผู้สำเร็จการศึกษา โดย… ศจ.สมชาย  ภักดีไพโรจน์

ตัวแทนผู้สำเร็จการศึกษากล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึก

โดย..  นศ. พรชัย  ธีรมณีกุล  และ  น.ศ.หยาง จา ซวง

­ถวายเพลงพิเศษ   โดย... ทีมประกาศจากใต้หวัน

คณาจารย์อธิษฐานเผื่อผู้สำเร็จการศึกษา โดย... ศจ. จาง หย่า เชียน

ประกาศ โดย... ศจ.สมชาย  ภักดีไพโรจน์

ที่ประชุมถวายเพลง    “ส่องสว่าง”

 1. มีเสียงร้องจากคนที่ทุกข์กระวนกระวาย ส่องสว่าง ส่องสว่าง  มีวิญญาณซึ่งราต้องช่วยให้พ้นอบาย ส่องสว่าง ส่ องสว่าง

ร้องรับ ส่องสว่าง สว่างแห่งข่าวประเสริฐ ส่องสว่าง ทุกแห่งทั่วไป

ส่องสว่าง สว่างแห่งข่าวประเสริฐ ส่องสว่าง แก่คนทั้งหลาย

 1. คนพินาศร้องเรียกให้เรามาช่วยทันที ส่องสว่าง ส่องสว่าง  ให้เราพากันรีบออกไปประกาศข่าวดี ส่องสว่าง ส่องสว่าง

 

 1. ให้เราทูลพระเจ้าเพื่อให้พระคุณแพร่ไป ส่องสว่าง ส่องสว่าง เพื่อให้เราทั้งหลายยินดีทำตามพระทัย ส่องสว่าง ส่องสว่าง

 

ขอพระพร โดย... ศจ. จาง หย่า เชียน

เพลงตอบสนอง

สรรเสริญขอบคุณองค์พระบิดา    สรรเสริญขอบคุณองค์พระเยซู

สรรเสริญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ สรรเสริญขอบคุณนิตย์นิรันดร์  อาเมน

ขบวนคณาจารย์และผู้สำเร็จการศึกษาออกจากพิธี

(ขอเชิญร่วมถ่ายรูปแสดงความยินดี   และร่วมรับประทานอาหาร)

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2014 เวลา 12:32 น.)