gototopgototop
Get Adobe Flash player
ดัชนีบทความ
บทที่ 3 การจัดระเบียบด้านการนมัสการ
หน้า 2
ทุกหน้า

 

 

บทที่ 3   การจัดระเบียบด้านการนมัสการ

 

 

คำสอนเกี่ยวกับการอธิษฐาน (2.1-7)

 

1. ข้อเรียกร้องให้อธิษฐาน (1)

เปาโลเรียกร้องให้อธิษฐานเผื่อผู้ปกครองบ้านเมืองก่อนสิ่งอื่นใดโดยกล่าวถึงการอธิษฐานในสี่รูปแบบ คือ การวิงวอน การอธิษฐานการทูลขอเพื่อผู้อื่น และการขอบพระคุณเพราะการอธิษฐานเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อคริสตชนจะสามารถดำเนินชีวิตอย่างสงบสุขและมีโอกาสประกาศข่าวประเสริฐ

 

2. สิ่งที่ต้องอธิษฐาน (2-4)

2.1.           เพื่อคนทั้งปวง

2.2.           เพื่อกษัตริย์ทั้งหลายและ

2.3.           คนทั้งปวงที่มีตำแหน่งสูง

 

เพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตอย่างเงียบๆและสงบสุขในทางธรรมและอย่างนอบน้อม   เงียบๆและสงบสุข ความสงบที่ปราศจากการรบกวนและมีสันติสุขอันเป็นผลจากสังคมที่ไม่วุ่นวาย   ในทางธรรม ในการดำเนินชีวิตที่ดีงามและบริสุทธิ์อันเป็นผลจากความเคารพยำเกรงพระเจ้า

 

3. สาเหตุที่ต้องอธิษฐานแบบนี้ (3-4)

3.1.             การกระทำเช่นนี้เป็นการกระทำที่ดี และเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเรา  ให้เรากระทำ

3.2.           ผู้ทรงมีพระประสงค์ให้คนทั้งปวงรอด และให้รู้ความจริง  เพื่อคนทั้งปวงจะได้รับความรอด  ดังนั้นเราต้องกลับไปที่วิธีการอธิษฐาน คือเราต้องอธิษฐานขอให้คนทั้งปวงได้รับความรอด ให้เขากลับใจบังเกิดใหม่

(ให้นักศึกษาอภิปรายว่า คำว่า มีพระประสงค์ให้คนทั้งปวง มีความมายอย่างไรบ้าง)

3.2.1.       พระเจ้าทรงให้ความรอดกับมนุษย์ทุกคนหรือ   (สากล)

3.2.2.       พระเจ้าทรงเลือกบางคนเท่านั้นให้รับความรอด (การเลือกสรร)

3.2.3.       ไม่มีชนชาติใดที่จะถูกกีดกันไม่ให้ได้รับความรอด

3.3.           เพราะว่ามีพระเจ้าองค์เดียว   (หมายความว่า ไม่มีพระเจ้าใดอีกแล้วที่จะช่วยให้รอดได้) ฉธบ 6:4, 1 คร 8:6

3.4.           มีคนกลางแต่ผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์

 

คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพเป็นมนุษย์  (เป็นพระเจ้าแท้ด้วย)   ผู้ทรงประทานพระองค์เองเป็นค่าไถ่สำหรับคนทั้งปวง  ค่าไถ่ ในศตวรรษแรกมักจะหมายถึงค่าตอบแทนที่ให้กับเจ้าของเพื่อให้ทาสได้รับอิสรภาพ  เหตุการณ์นี้ คือการเสด็จมา การสิ้นพระชนม์และการคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์

3.5.           เพราะเราต่างเป็นผู้รับใช้ให้ประกาศแก่คนทั้งปวง

3.5.1.          ถูกตั้งไว้ให้เป็นผู้ประกาศ

3.5.2.          เป็นครูสอนความเชื่อและความจริงแก่คนต่างชาติ

ตอนนี้เริ่มต้นจาการทีคริสตจักรต้องอธิษฐานเผื่อชุมชนและท้องถิ่น และจบลงที่ต้องประกาศกับคนที่เราได้อธิษฐานด้วย เพราะนี่เป็นความรับผิดชอบของคริสตจักรท้องถิ่นและสากล

 

 แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2011 เวลา 23:21 น.)